SAMODZIELNY SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

MIEJSCE PRACY:

 • Gliwice, ul. Szara 21

 

TWOJE ZADANIA:

 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników: prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem/ kontynuacją/ rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej,
 • weryfikacja danych zmiennych do wypłaty, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • ewidencjonowanie zwolnień lekarskich i nieobecności,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej oraz rozliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz innych dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi,
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji do instytucji zewnętrznych (US, GUS, PFRON) i współpraca z nimi,
 • sporządzanie zestawień i raportów z zakresu zatrudnienia i płac.

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

 • wykształcenia min. średniego,
 • min. 3-letniego doświadczenia w dziale kadr i płac na samodzielnym stanowisku w firmie zatrudniającej pow. 250 pracowników,
 • praktycznej znajomości naliczania wynagrodzeń,
 • praktycznej znajomości przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów podatkowych,
 • umiejętność obsługi programu Płatnik
 • biegła obsługa programu MS Excel,
 • umiejętności organizacji pracy własnej i utrzymania porządku w dokumentacji,
 • sumienności, dbałości o szczegóły i terminowości,
 • umiejętności pracy w zespole.

 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • prawo jazdy kat. B

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami./ We kindly inform you that we will contact only selected candidates.

Złożenie aplikacji oznacza, że wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Etisoft Sp. z o o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Szara 21. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pan/i danych. Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy aby nie aplikować./ By submitting your application, you consent to the processing of your personal data for the purposes of the current recruitment process. Please be advised that the personal data administrator is Etisoft Sp. z o o. with headquarters in Gliwice (44-100), ul. Szara 21. You have the right to access your data and correct it. Providing data in the scope specified in the provisions of the Act of June 26, 1974, the Labor Code and executive acts, is necessary for recruitment. Providing additional data is voluntary. A request to delete data means resignation from further participation in the recruitment process and will result in immediate deletion of your data. If you do not express such consent, please do not apply.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dołączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:/On the application documents, please include the consent clause for the processing of personal data with the following content:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zawartych w mojej aplikacji o pracę w celach rekrutacyjnych przez firmę ETISOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Szara 21. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/ świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia moich danych oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.”/ "I consent to the processing of my personal data in accordance with the Regulation of the European Parliament and the EU Council 2016/679 of April 27, 2016. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC contained in my job application for recruitment purposes by ETISOFT Sp. z o.o. with headquarters in Gliwice (44-100), ul. Szara 21. At the same time, I would like to inform you that I am aware of my right to update, supplement and delete my data and the possibility of accessing the documents I have sent. I provide my personal data voluntarily. "

Aplikuj
Back to top