DYREKTOR FINANSOWY (DOCELOWO DLA GRUPY SPÓŁEK)

MIEJSCE PRACY:

 • Gliwice, ul. Szara 21

 

TWOJE ZADANIA:

Jako Dyrektor Finansowy będziesz miał/a realny wpływ na opracowanie i wdrożenie strategii finansowej spółek oraz stworzenie i aktualizację wewnętrznych standardów/ procedur finansowych w odpowiedzi na potrzeby biznesu.

 

Ponadto do Twoich zadań należeć będzie:

 • analiza modeli biznesowych, rekomendacja rozwiązań,
 • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego,
 • nadzór nad przygotowaniem rocznych budżetów oraz kontrolowanie ich realizacji,
 • odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka,
 • ocena ryzyka finansowego inwestycji, kontrola stopnia zwrotu zaangażowania kapitału,
 • kontrolowanie wyników ekonomicznych firmy i porównywanie ich z wyznaczonymi celami i założeniami, identyfikacja obszarów ryzyka i rekomendowanie działań podnoszących marżę,
 • odpowiedzialność za sprawozdania finansowe,
 • sprawowanie nadzoru nad należnościami, zabezpieczeniami i procesami windykacyjnymi,
 • poszukiwanie rozwiązań zapewniających optymalną rentowność firmy,
 • reprezentowanie Spółki wobec instytucji i podmiotów zewnętrznych oraz współpraca z nimi,
 • zarządzanie podległym zespołem, dostosowanie funkcjonalności działów do potrzeb biznesu i jego rozwoju.

 

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

 • wykształcenia wyższego,
 • wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: rachunkowości, zarządzania i kontroli kosztów, planowania finansowego i zarządzania ryzykiem finansowym, sprawozdawczości i analizy ekonomiczno- finansowej,
 • bardzo dobrej znajomość prawa z obszaru finansowego i rachunkowego,
 • kilkuletniego doświadczenia zawodowego w obszarze finansów na samodzielnych stanowiskach z pełną odpowiedzialnością za finanse spółki,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • doświadczenie w branży produkcyjnej.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami./ We kindly inform you that we will contact only selected candidates.

Złożenie aplikacji oznacza, że wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Etisoft Sp. z o o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Szara 21. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pan/i danych. Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy aby nie aplikować./ By submitting your application, you consent to the processing of your personal data for the purposes of the current recruitment process. Please be advised that the personal data administrator is Etisoft Sp. z o o. with headquarters in Gliwice (44-100), ul. Szara 21. You have the right to access your data and correct it. Providing data in the scope specified in the provisions of the Act of June 26, 1974, the Labor Code and executive acts, is necessary for recruitment. Providing additional data is voluntary. A request to delete data means resignation from further participation in the recruitment process and will result in immediate deletion of your data. If you do not express such consent, please do not apply.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dołączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:/On the application documents, please include the consent clause for the processing of personal data with the following content:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zawartych w mojej aplikacji o pracę w celach rekrutacyjnych przez firmę ETISOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Szara 21. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/ świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia moich danych oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.”/ "I consent to the processing of my personal data in accordance with the Regulation of the European Parliament and the EU Council 2016/679 of April 27, 2016. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC contained in my job application for recruitment purposes by ETISOFT Sp. z o.o. with headquarters in Gliwice (44-100), ul. Szara 21. At the same time, I would like to inform you that I am aware of my right to update, supplement and delete my data and the possibility of accessing the documents I have sent. I provide my personal data voluntarily. "

Aplikuj
Back to top